ข่าวประกาศ

News

                       วันที่ 22 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบ นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *