ข่าวประกาศ

News

              วันที่ 24 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบ นายเที่ยง แมนเมธี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก  เพื่อชี้แจงข้อมูลในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก นครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *