ข่าวประกาศ

News

                 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ ห้อง 4303 อาคารขวัญทอง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *