ข่าวประกาศ

News

               วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พื้นที่ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *