ข่าวประกาศ

News

               วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองบุนนาก ณ อาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *