ข่าวประกาศ

Previous Next                วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองบุนนาก ณ อาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

ข่าวประกาศ

Previous Next                วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พื้นที่ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

ข่าวประกาศ

Previous Next                  วันที่ 29 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ ห้อง 4303 อาคารขวัญทอง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Continue Reading

ข่าวประกาศ

              วันที่ 24 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบ นายเที่ยง แมนเมธี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก  เพื่อชี้แจงข้อมูลในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก นครราชสีมา

Continue Reading